یافته های علمی کوتاه

یافته های علمی کوتاه

یافته های علمی کوتاه 

بیماری برانشیتیز (Branchitis) 

امروزه پدیده های مرگ و میر دورهای (periodic) در اثر استفاده از آب چاه (حاوی آهن بالا) در مراکز تکثیر و پرورش ماهی قزل آلا رخ میدهد که نشانه وجود یک لایه رنگی (rusted-coloured) در سطح تانک و یا حوضچههاست. این پدیده به دلیل رسوب آهن در سطح حوضچهها و در نتیجه آن گسترش باکتریهای اکسید کننده آهن نظیر Ganionella، Leptothrix و Crenothrix SPP هستند که از آهن فرو (Fe+2) به عنوان منبع انرژی استفاده مینماید. باکتریهای یاد شده آهن فرو را تبدیل به آهن فریک (Fe+3) مینمایند که حاصل آن رسوب نارنجی-قرمز رنگی است که روی اندامهای آبشش و بالههای ماهی است (شکل 1). 

رسوب آهن

شکل 1. رسوب آهن روی آبشش ماهی قزل الا 

 

 ضعف شدید لارو

شکل 2. ضعف شدید لارو ماهی قزل آلای رنگین کمان و هایپرپلازی آبشش

در تحقیقاتی که صورت گرفت مشخص شد ماهی قزل آلای رنگین کمان یک ساله به مدت 2 الی 3 روز در معرض آهن Fe+3 با غلظت 2 میلی گرم در لیتر قرار گرفت و نشانههای رسوب آهن روی آبشش ماهی مشاهده شد. باید در نظر داشت که وجود کمبود اکسیژن و محیط اسیدی میتواند منجر به رشد فزاینده باکتریهای اکسیدکننده آهن گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.